„Greitai.lt“ bendrosios sąlygos

1. Interneto svetainės naudojimas

Prieš naudodamiesi mūsų interneto svetaine atidžiai perskaitykite šias Sąlygas ir nuostatas; atminkite, kad mūsų prekių įsigijimas reiškia, jog sutinkate su šiomis Sąlygomis ir nuostatomis.

1.1. Interneto svetainė www.greitai.lt (https://www.greitai.lt), toliau vadinama Interneto svetaine, priklauso įmonei „Travelgenio SL“, registruotai adresu c/Albasanz, 15, Edificio A, 2º Izq., 28037, Madridas (Ispanija), turinčiai PVM mokėtojo kodą CIF B85761120 ir įtrauktai į Madrido įmonių registro 27001 tomą, knyga: 0, folio: 1, skirsnis: 8, lapas: M 486495, įrašas: 1; įmonė užsiima Kelionių agentūros ūkine veikla, dėl šios priežasties jai yra išduota Madrido srities licencija Nr. CICMA 2333, suteikiama laikantis 1996 m. birželio 27 d. dekreto Nr. 99, reglamentuojančio kelionių agentūrų ūkinę veiklą Madrido srityje.

1.2. GREITAI siūlo pasitelkti Interneto svetainę siekiant pasinaudoti kelionių agentūros paslaugomis, dėl kurių naudotojas, toliau vadinamas NAUDOTOJU, privalo be jokių pakeitimų sutikti su Bendrosiomis sąlygomis ir nuostatomis, aprašomomis šiame dokumente. Naudotojas aiškiai išreiškia pritarimą ir sutikimą su visomis GREITAI Bendrosiomis sąlygomis ir nuostatomis. Nesutikę su Sąlygomis ir nuostatomis Naudotojai neturi teisės naudotis GREITAI interneto svetaine.

1.3. Naudotojas pareiškia esantis pilnametis ir turintis teisinį veiksnumą gauti paslaugas, kurios yra siūlomos GREITAI interneto svetainėje. Naudotojas taip pat pareiškia, kad visa informacija, pateikiama norint gauti prieigą prie šios Interneto svetainės ir jos naudojimosi metu, yra teisinga, išsami ir tiksli.
Naudotojai prisiima visą atsakomybę už Interneto svetainės naudojimą, o tai reiškia, kad jie sutinka ir yra informuoti apie teisių atsisakymus ir šios interneto svetainės naudojimo sąlygas bei nuostatas. Turizmo prekėms ir paslaugoms, kurias šioje interneto svetainėje užsako ir įsigyja Naudotojas, taip pat galioja įsigijimo sąlygos ir nuostatos, su kuriomis turi būti aiškiai sutinkama. GREITAI gali bet kuriuo metu keisti, tobulinti arba modifikuoti Interneto svetainę be poreikio iš anksto apie tai pranešti.

1.4 Naudotojas įsipareigoja naudotis Interneto svetaine tinkamai bei atsižvelgdamas į įstatymus, šias bendrąsias sąlygas ir nuostatas bei bet kokias instrukcijas ir pranešimus, apie kuriuos jis gali būti informuotas.

Naudotojas įsipareigoja naudotis Interneto svetaine ir visu jos turiniu išskirtinai tik teisėtais ir nedraudžiamais tikslais, kurie nepažeidžia galiojančių įstatymų, teisėtų GREITAI teisių ir (arba) nesukelia tiesioginių ar netiesioginių nuostolių.

Dėl šios priežasties Naudotojas turi susilaikyti nuo bet kokio Interneto svetainės turinio naudojimo neteisėtais, draudžiamais, žalingais trečiųjų šalių teisėms ir interesams tikslais ar tokiais tikslais, kurie gali pažeisti, padaryti nenaudojamą, perkrauti, suprastinti ar trukdyti įprastai naudotis interneto svetaine, kompiuterine įranga ir dokumentais, failais bei bet kokio tipo turiniu, kuris yra saugomas įmonės kompiuterinėje įrangoje (įsilaužus), pas kitus Naudotojus ar bet kuriuos kitus interneto naudotojus (aparatinėje ar programinėje įrangoje).

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, Naudotojas įsipareigoja naudoti Interneto svetainės naudotojams suteikiamą turinį, įskaitant, bet neapsiribojant tekstu, nuotraukomis, diagramomis, vaizdais, piktogramomis, technologijomis, programine įranga, nuorodomis ir kitu audiovizualiniu ar garsiniu turiniu bei jų grafiniu dizainu ar pirminiais kodais (toliau vadinama „Turiniu“), laikydamasis įstatymų, šių Bendrųjų sąlygų ir nuostatų, kitų pranešimų, naudojimo reglamentų ir instrukcijų, su kuriomis Naudotojas yra supažindinamas, bet savaime suprantamos viešosios moralės ir tvarkos, o ypač įsipareigoja:

 • neatgaminti, nekopijuoti, neplatinti, neviešinti ar bet kokiais kitais būdais viešai neskelbti, nekleisti ar nemodifikuoti Turinio, išskyrus atvejus, kai tai atlikti leido atitinkamų teisių turėtojas ar įstatymai;
 • nešalinti, neklastoti ar kitais būdais nekeisti GREITAI skaitmeninių pirštų atspaudų ar kitų techninių priemonių, kurios pasitelkiamos norint identifikuoti autorių ar kitų teisių turėtojus.

Naudotojas įsipareigoja negauti ir nemėginti gauti Turinio pasitelkdamas tokias priemones ar tvarkas, kurios, atitinkamu atveju, nebuvo jam suteiktos šiam tikslui pasiekti; kurių tinkamumas šiam tikslui pasiekti nebuvo nurodytas toje interneto svetainės vietoje, kurioje yra suteikiamas turinys, ar bet kurioje kitoje vietoje; kurios įprastai nėra naudojamos internete šiam tikslui pasiekti, kai jos nekelia rizikos pažeisti ar padaryti Interneto svetainę, Paslaugas ir (arba) Turinį nenaudojamus.

Interneto svetainėje draudžiama naudoti grafinius ar tekstinius failus komerciniais tikslais ir (arba) tolesniam jų platinimui. Čia naudojami atvaizdai ir audiovizualiniai ištekliai yra suteikiami tik Interneto svetainės Naudotojams ir yra pateikiami tik informaciniais tikslais. Dėl šios priežasties draudžiama naudoti juos siekiant iliustruoti kitų įmonių, paslaugų ar prekių veiklas, gaminius ar renginius.

1.5 Naudotojas įsipareigoja gerbti GREITAI ir kitų trečiųjų šalių pramoninės nuosavybės teises. Prieigos prie Interneto svetainės suteikimas ar naudojimasis jomis nesuteikia jokių teisių į prekių ženklus, prekybinius pavadinimus ar bet kokius kitus jose naudojamus skiriamuosius ženklus.

Naudotojas gali atsisiųsti interneto svetainę į savo terminalą privačiam naudojimui ir neturėdamas jokių komercinių tikslų. Dėl šios priežasties Naudotojas negali naudotis, atkurti, platinti, keisti, viešinti, priskirti, transformuoti ar naudotis interneto svetainės turiniu viešais ar komerciniais tikslais.

Turinys yra GREITAI ar savanoriškai turinį priskyrusių trečiųjų šalių nuosavybė, o Naudotojas jokiame kontekste negali būti laikomas gavusiu eksploatacijos ar bet kokias kitas teises į minėtąjį Turinį, kurios egzistuoja ar gali egzistuoti, išskyrus tas, kurios yra reikalingos tik tinkamam naudojimuisi Interneto svetaine.

1.6 GREITAI negarantuoja prieigos prie Interneto svetainės ar nenutrūkstamo jos veikimo. Kiek tai pagrįstai įmanoma, apie Interneto svetainės veikimo trikdžius bus pranešta iš anksto.

Prieiga prie Interneto svetainės yra suteikiama neribotam laikotarpiui; nepaisant to, GREITAI pasilieka teisę be pranešimo suspenduoti prieigą Naudotojams, kurie, įmonės manymu, pažeidė Interneto svetainės naudojimo taisykles, bei imtis atitinkamų teisinių veiksmų.

1.7 GREITAI neprisiima jokios atsakomybės už jokius nuostolius ar žalingas pasekmes, kurias gali sukelti: Interneto svetainės veikimo trikdžiai ar negalėjimas pasinaudoti Interneto svetaine; Naudotojo pasitelkiamos Interneto svetainės privatumas ir sauga ir (arba) leidimo neturinčių trečiųjų šalių prieiga; bet koks elementų, kurie turi neigiamą įtaką kompiuterinėms sistemoms, perkėlimas; Interneto svetainės turinio tikslumas, išsamumas ir laiku atliekamas atnaujinimas.

2. Susitarimas

2.1 GREITAI interneto svetainėje Naudotojui suteikiama prieiga prie trečiųjų šalių prekių ir paslaugų, susijusių su turizmu ir kelionėmis, kai tam tikrais atvejais Naudotojas gali rezervuoti ir įsigyti kai kurias iš minėtų prekių ir paslaugų pasitelkdamas atitinkamų tiekėjų (pvz., oro linijų bendrovių ar kelionių paketus siūlančių agentūrų) paslaugas.

2.2 Interneto svetainėje siūlomas kelionių paslaugas ir kitas turizmo prekes ir paslaugas Naudotojams parduoda GREITAI kelionių agentūra, turinti reikiamus leidimus ir licencijas, kurios yra reikalingos norint verstis šia ūkine veikla.

2.3 Naudotojo pasirinktų prekių ar paslaugų rezervavimui ar įsigijimui iš teikėjų ar kelionių paketus siūlančių agentūrų galioja tam tikros sąlygos ir nuostatos, kurias kiekvieną kartą nustato atitinkami teikėjai ar kelionių paketus siūlančios agentūros. Naudotojas įsipareigoja sutikti ir laikytis šių įsigijimo sąlygų ir nuostatų, kurias pateikia bet kuris teikėjas ar organizatorius, kurio paslaugas ar prekes pasirenka Naudotojas, įskaitant, bet neapsiribojant visų sumų sumokėjimą ir visų taisyklių ir kainų, prekių bei paslaugų prieinamumo ribojimų laikymąsi. Visos specialiosios taisyklės ar apribojimai, susiję su tam tikromis kainomis, prekėmis ar paslaugomis, kurias pasirenka Naudotojas, yra pateikiami Mūsų interneto svetainės Mytrips skilties konkrečios informacijos apie jūsų rezervaciją lange.

3. Kaip įsigyti paslaugas?

3.1 Norėdami įsigyti paslaugą mūsų Interneto svetainėje, privalote atlikti šiuos veiksmus:

 • Pasirinkite reikiamą paslaugą naudodamiesi paieškos funkcija ir atsižvelgdami į Interneto svetainėje nurodytas kainas.
 • Atverkite Mokėjimų puslapius, kuriuose privalėsite nurodyti reikiamus duomenis, kad įsigytumėte paslaugą.
 • Pateikite paslaugos ir asmens duomenis, pvz., keleivių skaičių, vardus ir pavardes, telefono numerius, el. pašto adresus, amžių ir kt.
 • Sutikite su mokėjimų puslapiuose nurodytomis sąlygomis.
 • Gaukite patvirtinimo lokatorių, kuris bus suteikiamas atlikus pirmiau minėtus veiksmus.
 • Įforminus pirkimą Naudotojui bus atsiųsta informacija ir dokumentai, kurie yra reikalingi įsigytų paslaugų suteikimui. Aptikus bet kokią su įsigyta paslauga ar kliento vardu susijusią klaidą Naudotojas privalo nedelsiant susisiekti su GREITAI klientų aptarnavimo skyriumi. GREITAI veikia kaip turizmo paslaugų teikėjų tarpininkė, todėl negali garantuoti, kad aptiktos klaidos bus ištaisytos nemokamai. Be to, GREITAI bet kokiu atveju nuskaitys 21,00 EUR (įskaitant PVM) aptarnavimo mokestį už kiekvieną keleivį.

4. Rezervacijos sąlygos ir nuostatos

4.1. Atšaukimai ir pakeitimai:

4.1.1 Jei oro linijų bendrovė nustoja teikusi paslaugas dėl nemokumo ar bet kokios kitos priežasties, veikdama kaip tarpininkė GREITAI praneš keleiviams apie susiklosčiusias aplinkybes bei pateiks visą turimą aktualią informaciją. Tokiais atvejais keleivis privalo pateikti prašymą sugrąžinti pinigus už nepanaudotus bilietus oro linijų bendrovei, nes vežėjo paslaugų sutartis yra įforminta tarp keleivio ir skrydį reklamuojančios oro linijų bendrovės.

4.1.2 Atkreipkite dėmesį, kad jei įsigijote grįžimo bilietą ir praleidote išvykstamąjį skrydį, kai kurios oro linijų bendrovės pasilieka teisę atšaukti grįžtamąjį skrydį. Jei neplanuojate atvykti į išvykstamąjį skrydį, rekomenduojame pasitarti su GREITAI arba oro linijų bendrove likus bent 48 valandoms iki skrydžio.

5. Mokestis už kelionių agentūros paslaugas: administracinės, atšaukimo, pakeitimo, pinigų ir prekių grąžinimo išlaidos

5.1 Laikantis 1996 m. birželio 27 d. Dekreto Nr. 99, reglamentuojančio kelionių agentūrų ūkinę veiklą Madrido srityje, 19 straipsnio GREITAI gauna aptarnavimo mokestį, mokamą už jos oro linijų bendrovių bilietų pardavimo tarpininkės paslaugas. Klientas arba šių paslaugų naudotojas bus iš anksto informuotas apie šį aptarnavimo mokestį.

5.2 Į aptarnavimo mokestį įeina administracinės ar valdymo išlaidos, už kurias pinigai niekada nėra grąžinami.

5.3 Šiais atvejais bus taikomos papildomos išlaidos:

 • 21,00 EUR (ĮSKAITANT PVM) už rezervaciją telefonu.
 • PAKEITIMAS, ATŠAUKIMAS IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

5.4 Jei naudotojas to pageidauja, pakeitimai, atšaukimai ir pinigų grąžinimai, susiję su įsigyta oro linijų bendrovės paslauga ar bet kokia kita turizmo paslauga, gali būti organizuojami per GREITAI, jei oro linijų bendrovė ar paslaugų teikėjas ir įsigijimo kaina leidžia atlikti pakeitimą, atšaukimą ar grąžinti pinigus.

 • 21,00 EUR (ĮSKAITANT PVM) mokestis kiekvienam keleiviui už pakeitimų ar atšaukimų administravimą.

5.5 Bet kokiu atveju Naudotojas prisiima atsakomybę raštu ir darbo laiku (likus 48 valandoms iki išvykimo) pranešti GREITAI apie prašomą pakeitimą, atšaukimą ar pinigų grąžinimą ir gauti informaciją apie tai, ar pakeitimą galima atlikti, ar už tai taikomos kokios nors nuobaudos ir kokių veiksmų reikia imtis.

5.6 Kainos ir mokėjimai

5.6.1 GREITAI priima mokėjimus „Visa“, „Mastercard“, „American Express“, „Diners Club“, „Visa Electron“ ir „Maestro“ debeto ir kredito kortelėmis bei „Paypal“, „CB“, „JCB“, „Ideal“ ir „Trustly“ mokėjimo būdais.

5.6.2 „Visa“ ir „Master Card“ yra sukūrusios saugią internetinių mokėjimų sistemą. Saugi elektroninės komercijos sistema veikia Kortelę išdavusiai įstaigai (bankui ar taupomajam bankui) identifikavus kortelės savininką prieš autorizuojant mokėjimą. GREITAI laikosi šio saugos protokolo, tad pasirinkus norimą įsigyti prekę ir įvedus kortelės numerį bus atidarytas Kortelę išdavusios įstaigos langas, kuriame bus prašoma įvesti savo identifikacinius duomenis. Lange taip pat matysite vieną iš šių logotipų:

5.6.3 Ši saugos sistema pradeda saugoti jūsų kortelės duomenis ir slaptažodį nuo jų įvedimo momento. Atlikus savininko identifikavimą Kortelę išdavusi įstaiga praneša GREITAI, kad kortelės savininkas atlieka pirkimą ir kad procesas gali būti baigtas. Jei identifikavimas yra nesėkmingas, Kortelę išdavusi įstaiga praneša GREITAI imtis atitinkamų veiksmų. GREITAI nekontroliuoja šio lango, o Kortelę išdavusi įstaiga prisiima visą atsakomybę dėl bet kurių su juo susijusių incidentų. Jei susiduriate su incidentu, privalote susisiekti su Kortelę išdavusia įstaiga.

5.6.4 Mokėjimo metodai ir pirkimo proceso saugos reikalavimai atitinka gerai žinomą Europos PSD2 direktyvą, reglamentuojančią mokėjimo paslaugų ir elektroninių mokėjimo operacijų teikimą. Ši direktyva buvo pritaikyta Ispanijos įstatymuose 2018 m. lapkričio 23 d. Karališkuoju dekretu Nr. 19 dėl mokėjimo paslaugų ir skubių finansinių priemonių. GREITAI atveju šis dokumentas turi įtakos pirkiniams, už kuriuos yra atsiskaitoma Banko kortele.

PSD2 direktyva siekiama pagerinti interneto saugą ir sustiprinti apsaugą nuo sukčiavimo vykdant bankines operacijas internetu.

Viena pagrindinių apsaugos priemonių – tai privalomas griežto kliento autentiškumo patvirtinimo (angl. Strong Customer Authentication, SCA) naudojimas visiems elektroniniams apsipirkimams nuo 2021 m. sausio 1 d., jei netaikomos jokios šioje deklaracijoje aprašomos išimtys. Griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas grindžiamas dviejų elementų, kurie skirstomi į tai, ką žino tik vartotojas (pvz., slaptažodis), tai, ką turi tik vartotojas pvz., (mobilusis) ir tai, kas būdinga vartotojui (pvz., pirštų atspaudai ar veidas), naudojimu. Vieno elemento nepakanka, nes reikia naudoti 2 elementus (autentiškumo patvirtinimas dviem veiksmais arba SCA).

Saugaus apsipirkimo proceso ar autentiškumo patvirtinimo reikalavimai priklauso nuo kortelę išdavusio banko. Juos gali sudaryti kodas, kurį gaunate SMS žinute + antrasis elementas arba patvirtinimas banko programėlėje. Išsiaiškinkite, kokių priemonių imasi jūsų bankas, kad būtumėte pasiruošę kito apsipirkimo metu.

Naudotojas prisiima atsakomybę saugoti ir apsaugoti autentiškumo patvirtinimo metu naudojamus elementus, o GREITAI neprisiima jokių kitų su jais susijusių atsakomybių.

5.7 Pinigų grąžinimas

Kai įmanoma, pinigų grąžinimas bus atliekamas rezervacijos metu naudotu mokėjimo būdu; bet kokiu atveju, pinigai bus grąžinami naudotojui, kuris atliko pirmąjį mokėjimą.

5.8 Migracijos ir sveikatos reikalavimai

Kiekviena šalis turi teisę nustatyti savo atvykimo į šalį ir sveikatos reikalavimus, galiojančius kitų šalių piliečiams. Atkreipkite dėmesį, kad įprastai tokie reikalavimai skiriasi priklausomai nuo keleivio tautybės.

Pasų ir vizų taisyklės gali keistis, tad turite kreiptis į atitinkamos šalies ambasadą likus daug laiko iki apsilankymo šalyje.

Naudotojas prisiima visą atsakomybę gauti kelionei reikiamus dokumentus, įskaitant pasą, vizas ir medicininius dokumentus. Bet kokie nuostoliai dėl trūkstamų dokumentų yra laikomi Naudotojo atsakomybe; ypač tai taikoma išlaidoms, susijusioms su nutrūkusia kelione ar repatriacija.

Dėl šios priežasties rekomenduojame visuomet patikrinti skirtingus formalius reikalavimus, atitinkamu metu galiojančius pasirinktoje kelionės šalyje ir tranzitinėse šalyse, bei atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

5.9 Kelionės į vieną pusę

Norėdami atvykti į didžiąją dalį šalių privalote turėti išvykimo ir grįžimo kelionės bilietus ir pakankamai lėšų likti šalies teritorijoje kelionės dokumentuose nurodytą laiką. Prieš įsigyjant bilietus rekomenduojame kreiptis į kelionės šalies konsulatą. Jei neatitinkate šio ar bet kurio kito imigracijos reikalavimo, oro linijų bendrovė gali neįleisti jūsų į lėktuvą.

6. Prekių bei paslaugų sąlygos ir nuostatos – skrydžiai

6.1 Kainų apribojimai

6.1.1. GREITAI bet kuriuo metu veikia kaip tarpininkė tarp naudotojų ir oro linijų bendrovių, su kuriomis naudotojai tiesiogiai įformina vežėjo paslaugų sutartis. Šiuo dokumentu informuojame, kad konkrečios kiekvienai kainai taikomos sąlygos ir nuostatos, susijusios su pakeitimais ir atšaukimais, yra nustatomos oro linijų bendrovės, o naudotojas prisiima atsakomybę užtikrinti, kad jis supranta, jog patvirtinus savo pirkimą jis sutinka su minėtomis sąlygomis ir nuostatomis.

6.1.2 Jei dėl nuo naudotojo nepriklausančių priežasčių jis neatvyksta į skrydį, tai laikoma „nepasirodymu“. Nepamirškite, kad bilieto galiojimo metu visuomet galite kreiptis dėl pinigų grąžinimo ar nepanaudotų mokesčių susigrąžinimo.

6.1.3 Dėl savanoriškų kelionių atšaukimų GREITAI rekomenduoja rezervuojant įsigyti atšaukimo produktą.

6.2 Kainų kombinacijos

6.2.1 Siekiant bet kuriuo metu pasiūlyti geriausius ir įvairiausius jūsų kelionės variantus mūsų sistema gali susumuoti dvi bilietų „į vieną pusę“ kainas, o ne pateikti „grįžimo“ bilieto kainą. Kainų kombinacijos atveju atšaukus kelionę ar atlikus pakeitimus kiekvienai kainai galios atskiros sąlygos ir nuostatos.

6.2.2 Kartais siekiant pasiūlyti patraukliausias kainas mūsų paieškos variklis siūlo skrydžių kombinacijas, kurias sudaro 2 rezervacijos – viena išvykstančio skrydžio, o kita grįžimo skrydžio. Rezervuojant tokį kelionės variantą viena rezervacija bus atliekama išvykstančiam skrydžiui, o kita – grįžimo skrydžiui, o šioms rezervacijoms bus suteikiami du skirtingi lokatoriai. Atšaukimų ir pakeitimų atveju jos bus laikomos dviem atskiromis rezervacijomis, kurių atžvilgiu bus laikomasi konkrečių kiekvienos paslaugas teikiančios oro linijų bendrovės sąlygų ir nuostatų.

6.3 Sąlygos ir nuostatos, galiojančios pigiems skrydžiams

6.3.1 GREITAI siūlo galimybę rezervuoti pigių skrydžių oro linijų bendrovių bilietus. Pigių skrydžių oro linijų bendrovių bilietus išduoda ne GREITAI, o oro linijų bendrovė, todėl keleivis įformina vežėjo paslaugų sutartį tiesiai su oro linijų bendrove.

6.3.2 Oro linijų bendrovei patvirtinus jūsų rezervaciją GREITAI atsiųs jūsų patvirtinimo el. laišką su skrydžio duomenimis.

6.3.3 Jei norite atlikti pakeitimus ar pateikti užklausą dėl specialiųjų paslaugų, privalote susisiekti tiesiai su oro linijų bendrove. GREITAI negali atlikti pakeitimų ar grąžinti pinigų už pigių bilietų rezervacijas, nes ji nėra laikoma pigių skrydžių oro linijų bendrovių tarpininke. Mūsų atsiunčiamame patvirtinimo el. laiške rasite visus oro linijų bendrovės kontaktinius duomenis.

6.3.4 Atkreipkite dėmesį, kad pigių skrydžių oro linijų bendrovės leidžia transportuoti gyvūnus ir netaiko apribojimų specialiųjų paslaugų leidimams. Jei norite sužinoti daugiau informacijos, privalote susisiekti su bendrove.

6.3.5 Jaunesni nei 14 metų amžiaus vaikai negali keliauti nelydimi 16 metų ar vyresnio asmens. Įprastai pigių skrydžių oro linijų bendrovės neįleidžia nelydimų jaunesnių nei 14 metų amžiaus vaikų į lėktuvą.

7. Papildomos sąlygos ir nuostatos

Keleivių teisės pagal Reglamentą (EB) Nr. 261/2004.

Atkreipkite dėmesį, jog keliaujant ES ar už jos ribų jūs galite turėti teisę imtis veiksmų prieš atitinkamą oro linijų bendrovę dėl atšaukimų, vėlavimų ar neįleidus jūsų į lėktuvą.

Daugiau informacijos rasite Reglamente (EB) Nr. 261/2004 čia.

Norint apsipirkti mūsų Interneto svetainėje Naudotojo bus prašoma pateikti keleivių identifikacinius duomenis ir nurodyti mokėjimo būdą. Šis procesas atliekamas keliais veiksmais. Pateikus šiuos duomenis ir prieš baigiant apsipirkimą jums bus parodomi duomenys, kad galėtumėte juos patikrinti ir tęsti apsipirkimą. Apsipirkus jums bus atsiųstas patvirtinimo el. laiškas su visa informacija apie įsigijimą ir įsigijimo patvirtinimą.

Labai svarbu atidžiai patikrinti visus rezervacijos metu įvestus identifikacinius duomenis, pvz., vardus ir pavardes, dokumento ar paso numerį, el. pašto adresą, telefono Nr. ir kt., o Naudotojas prisiima už tai visą atsakomybę, nes rezervavus bilietus ar išdavus paslaugos čekius bet kokiems pakeitimams, modifikavimams ar atšaukimams bus taikomi papildomi mokesčiai ir nuobaudos.

Naudotojas privalo atlikti mokėjimus prieš patvirtinant rezervaciją.

GREITAI pasilieka teisę prašyti kliento pateikti papildomą informaciją, reikalingą pirkimui patvirtinti.

Prašymas rezervuoti reiškia, kad klientas įsipareigoja leisti nuskaityti mokestį nuo nurodytos kredito arba debeto kortelės. Jei nepavyksta nuskaityti mokesčio nuo kredito kortelės (operacija atmetama), klientas turėtų suprasti, kad už rezervaciją nebuvo sumokėta ir jos patvirtinti neįmanoma.

Oro linijų bendrovės bilietai yra apmokami kredito arba debeto kortele prieš juos išduodant.

Interneto svetainėje nurodytos kainos apima oro uosto mokesčius. Į jas neįeina išlaidos už vizas ar išvykimo mokesčiai, už kuriuos gali būti susimokama tam tikroje teritorijoje vietos valiuta ar JAV doleriais. Atsakomybė už kainų svyravimus, įvykstančius dėl pavėluoto apmokėjimo laikotarpiu nuo bilietų rezervavimo iki bilietų išdavimo, yra perleidžiama klientui.

Įsigydamas paslaugą Naudotojas privalo patikrinti oro linijų bendrovę, lokatorių ir taikomą kainą.

8. Teisės, apribojimai ir jurisdikcija

8.1. Autorių teisės ir intelektinės nuosavybės teisės

Visas Interneto svetainės turinys (įskaitant tekstus, vaizdus, prekių ženklus, dizainą, programinę įrangą ir kt.) yra laikomas GREITAI ar jos turinio teikėjų nuosavybe ir yra saugomas teisėmis, kurios yra pripažįstamos šalies ir tarptautiniu lygiu. Turinio jokiu būdu negalima kopijuoti, naudoti ar platinti be tiesioginio GREITAI leidimo.

8.2 Galiojantys įstatymai

Visais atvejais šioms bendrosioms sąlygoms ir nuostatoms galioja Ispanijos įstatymai.

8.3 Atsakomybės taisyklės pagal ES teisės aktus ir Monrealio konvenciją

Taip, kaip nurodyta pirmiau, vežėjo paslaugų sutartis yra įforminama tiesiogiai tarp Naudotojo ir oro linijų bendrovės, kuri vykdo pasirinktus skrydžius.

Keleiviams siūloma patikrinti informaciją likus bent vienai su puse valandai (90 minučių) iki skrydžio, jei skrydis yra vietinis, trims valandoms (180 minučių) iki skrydžio, jei skrydis yra tarptautinis, ir trim valandoms (180 minučių), jei kelionės arba tranzito šalis yra JAV.

Nepamirškite, kad jei atvykus į oro uostą ten nerandate savo bagažo ar jei jis yra apgadintas, privalote nedelsdami užpildyti pranešimą apie su nuosavybe susijusius nesklandumus (angl. Property Irregularity Report, PIR) tame pačiame oro uoste.

9. Informacija apie teisę atsisakyti sutarties

Tam tikrais atvejais naudotojas turi teisę atšaukti sutartį be poreikio pagrįsti savo sprendimą ar sumokėti nuobaudą.

Laikantis 2007 m. lapkričio 16 d. Karališkojo dekreto Nr. 1 103 straipsnio 1 dalies, patvirtinančios atnaujintą Bendrojo vartotojų ir naudotojų teisių apsaugos įstatymo redakciją ir kitus su tuo susijusius įstatymus, teisė atsisakyti netaikoma sutartims dėl apgyvendinimo paslaugų, kurios yra siūlomos nesiekiant suteikti ilgalaikę gyvenamąją vietą, prekių transportavimo, automobilių nuomos, maisto ar paslaugų, susijusių su pramoginėmis veiklomis, jei sutartyse nurodomas tam tikras jų įgyvendinimo laikotarpis ar data.

Dėl žmonių transportavimo, laikantis 2007 m. lapkričio 16 d. Karališkojo dekreto Nr. 93 straipsnio k punkto, patvirtinančio atnaujintą Bendrojo vartotojų ir naudotojų teisių apsaugos įstatymo redakciją, nuotolinės prekybos reglamentą (išskyrus 98.2 str.), nuostatos nėra taikomos transportavimo paslaugų sutartims. Taigi rezervuojant keleivių transportavimo paslaugas teisė atsisakyti sutarties netaikoma. Jeigu NAUDOTOJAS pareiškia norą atšaukti įsigytus bilietus, jam taikomos atitinkamos bendrovės atšaukimo sąlygos.

10. Konfidencialumas

10.1. GREITAI gerbia jūsų teisę į privatumą. Suprantame, kaip svarbu apsaugoti jūsų asmens tapatybę atskleidžiančių duomenų privatumą ir saugumą. Dėl šios priežasties ir atsižvelgdami į savo konfidencialumo politiką mes norime informuoti jus, kad:

10.2. Užsakydami prekę ar paslaugą mūsų Interneto svetainėje privalote nurodyti savo vardą ir pavardę, el. pašto adresą, kredito arba debeto kortelės numerį, kortelės galiojimo laiką ir telefono numerį. Šie duomenys leis mums įvykdyti jūsų užsakymą ir informuoti jus apie jo būseną.

10.3. Jei dalyvaujate konkurse ar reklaminėje akcijoje, mes paprašysime jūsų pateikti savo vardą ir pavardę, pašto adresą ir el. pašto adresą. Šie duomenys reikalingi norint organizuoti konkursus ir pranešti nugalėtojams.

10.4. Mes neperduodame jūsų duomenų jokioms trečiosioms šalims, veikiančioms už mūsų organizacijos ribų. Tačiau, jei rezervuojate ar įsigyjate prekę arba paslaugą mūsų Interneto svetainėje, mes galime suteikti minėtuosius duomenis trečiosioms šalims, su kuriomis GREITAI sieja prekybiniai ryšiai, o jos gali būti įsteigtos bet kurioje pasaulio šalyje. Mes taip pat galime suteikti minėtosioms šalims visuotinius statistinius duomenis apie mūsų pardavimus, klientus, duomenų srautus ir kitą interneto svetainės informaciją, tačiau į minėtąją statistiką nebus įtraukti jokie duomenys, kurie gali jus identifikuoti.

10.5. Mes renkame ir naudojame tik tuos asmens duomenis, kuriuos laikome reikalingais siekiant suteikti aukštos kokybės individualias paslaugas, kurios gali apimti rekomendacijas ir informaciją apie mūsų prekes ir paslaugas bei pasiūlymus, kurie, mūsų nuomone, gali būti jums naudingi.

10.6. Užsiregistruodami GREITAI ir tiesiogiai sutikdami gauti mūsų naujienlaiškius Naudotojai taip pat sutinka gauti naudingą informaciją iš įmonių, kurias anksčiau buvome atrinkę siųsti jums pasiūlymus, reklamas ir rekomendacijas apie prekes ir paslaugas, kurios, mūsų nuomone, gali jus sudominti.

10.7. Mes išsiųsime visą reikalingą informaciją jūsų pasirinktam tiekėjui, kai jūs atliksite rezervaciją mūsų Interneto svetainėje, ir prašysime jūsų laikytis tų pačių taisyklių.

10.8. Mes taip pat laikomės griežtų apsaugos tvarkų, galiojančių duomenų saugojimui ir atskleidimui, siekdami išvengti neleistinos prieigos prie šių duomenų ir laikydamiesi Ispanijoje galiojančio Įstatymo dėl duomenų apsaugos ir skaitmeninių teisių garantavimo 3/2018.

11. Slapukų naudojimas

11.1. Slapukais vadinami informacijos fragmentai, kuriuos naršyklė saugo jūsų kompiuterio kietajame diske. Kaskart apsilankius GREITAI Interneto svetainėje mūsų serveris atpažins slapuką ir suteiks mums informaciją apie jūsų paskutinį apsilankymą. Didžioji dalis naršyklių automatiškai leidžia naudoti slapukus, tačiau naršyklės nustatymus galima pakeisti taip, kad slapukai nebebūtų saugomi. Net jei nuspręsite nesutikti su slapukais, galėsite ir toliau naudotis didžiąja dalimi paslaugų, teikiamų mūsų Interneto svetainėje, įskaitant mūsų prekių ar paslaugų įsigijimą.

11.2. Jei bet kuriuo metu norėsite nusiųsti mums komentarą arba skundą dėl to, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, informuokite mus apie tai naudodamiesi kontaktine forma.

12. Duomenų apsauga

Asmens duomenims, kuriuos naudotojai pateikė norėdami naudotis Interneto svetaine, galioja privatumo politika, kurią rasite „Duomenų apsauga“.

12.1.- AUTORIŲ TEISĖS IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Visas Interneto svetainės turinys (įskaitant tekstus, vaizdus, prekių ženklus, dizainą, programinę įrangą ir kt.) priklauso GREITAI ar jos turinio teikėjams ir yra saugomas teisėmis, kurios yra pripažįstamos šalies ir tarptautiniu lygiu. Turinio jokiu būdu negalima kopijuoti, naudoti ar platinti be tiesioginio GREITAI leidimo.

13. Interneto svetainės naudojimas

Interneto svetainė yra skirta išskirtinai Naudotojų asmeninėms reikmėms. Jos negalima keisti, atkurti, kurti dublikato, kopijuoti, platinti, parduoti, perparduoti ar kitaip išnaudoti komerciniais ar kitais tikslais. Jūs įsipareigojate nenaudoti šios Interneto svetainės neteisėtais ar draudžiamais tikslais.

14. Nuorodos į kitas interneto svetaines

Interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į kitas interneto svetaines, kurių GREITAI nekontroliuoja ir už kurias GREITAI neprisiima jokios atsakomybės. GREITAI neremia ir neteikia garantijos už jokias trečiąsias interneto svetaines, kurios buvo pasitelktos Naudotojų patogumui.

15. Procesai, konsultacijos ir skundai

Naudotojai gali pateikti savo užklausas dėl procesų, konsultacijas ir skundus GREITAI.lt naudodamiesi šiais kontaktiniais duomenimis:

MyTrips – išskirtinė klientų aptarnavimo svetainė internete, kurioje rasite detalią informaciją apie savo rezervaciją ir galėsite pateikti prašymus atšaukti, keisti rezervacijas, pasitarti dėl mokėjimo ir kt.

Pašto adresas – Calle Albasanz 15, Edificio A, 2º izq., 28.037 Madridas

El. pašto adresas – pagalba@greitai.lt

Galiausiai, spustelėję šią nuorodą rasite informacijos apie Europos Sąjungos elektroninę ginčų sprendimo platformą – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Informacija apie šioje svetainėje naudojamus slapukus

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie leidžia tobulinti mūsų siūlomas paslaugas.

Rodyti daugiau
Visi slapukai Būtiniausi slapukai